Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Na piechotę

Podstawowa struktura geograficzna miasta Jeny (wstęgowe położenie w dolinie Saale, zasadniczo dwa centra osadnicze) jest w rzeczywistości raczej niekorzystna dla "chodzenia" w porównaniu z bardziej zwartymi strukturami miejskimi. Wyniki regularnie przeprowadzanych reprezentacyjnych badań ruchu (SrV) pokazują jednak, że miasto Jena zajmuje czołowe miejsce w Niemczech pod względem udziału podróży pieszych, wynoszącego 39% (tzw. journey shares). Przyczyny tego są złożone i mają korzystny wpływ na najbardziej przyjazny dla środowiska udział transportu w podziale modalnym.

Na dużych obszarach mieszkalnych, w pobliżu obszaru mieszkalnego znajdują się w większości dobre obiekty zaopatrzeniowe i usługowe. Duże lokalizacje handlowe są z reguły dobrze skomunikowane z systemem transportu publicznego.

 Nahversorgung S.-Allende-Platz
Nahversorgung Salvador-Allende-Platz , © Stadt Jena

Pozytywny wpływ ma również wysoki udział studentów w ogólnej liczbie ludności (> 20%). Ogólnokrajowe badania pokazują, że odsetek osób korzystających z transportu publicznego znacznie wzrósł od czasu wprowadzenia biletu semestralnego. Powstające w ten sposób łańcuchy tras prowadzą również do zwiększenia liczby podróży pieszych.

W ostatnich latach miasto zwróciło uwagę na wdrażanie tzw. "miasta krótkich dystansów" w planowaniu przestrzennym i działaniach infrastrukturalnych, co bezpośrednio wpływa na udział ruchu pieszego. Rozwój wewnętrzny jest promowany i postrzegany jako cel rozwoju miejskiego.

Szczególnie w latach 2008-2012 zwiększone środki finansowe zainwestowano w poprawę tzw. udogodnień dla ruchu pieszego - tj. przejścia dla pieszych (zebry), sygnalizację świetlną dla pieszych, podziały pasów ruchu dla lepszego przejścia przez jezdnię, poszerzenia chodników, separację ruchu rowerowego i pieszego.

SrV 2013 Modal Split
Verkehrsmittelwahl in Jena (nach SrV 2013), © Stadt Jena

Celem planowania transportu miejskiego jest jeszcze większe uwzględnienie dużego udziału ruchu pieszego w nadchodzących latach. W tym celu planuje się opracowanie nowoczesnej koncepcji ruchu pieszego równolegle z aktualizacją planu rozwoju ruchu (VEP), koncepcji parkowania (2010), koncepcji ruchu rowerowego (2012) oraz lokalnego planu transportowego (2014).

Fußgänger!
© Fuss e. V., B. Herzog-Schlagk

W 2016 roku niemieckie miasto Hamburg zostało wybrane spośród siedemdziesięciu zgłoszeń jako jedno z pięciu miast modelowych do opracowania podstawowych zasad dla "Przewodnika do działania dla miejskich strategii pieszych". Ten ogólnokrajowy projekt, realizowany przez Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e. V., jest wspierany finansowo przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA) oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMUB). W związku z tym nie były wymagane żadne fundusze miejskie.

W 2017 r. przeprowadzono spacery i spotkania eksperckie w celu zarejestrowania sytuacji pieszych w Jenie oraz opracowania wstępnych propozycji usprawnień. Priorytetowo potraktowano rozwój sieci ścieżek pieszych i ich odcinków, w którym główną rolę powinno odgrywać przełamanie osi komunikacyjnej na zachód od Saale i odpowiednie połączenia krzyżowe z centrum miasta oraz z innymi dzielnicami.

Dla osi komunikacyjnej od przejścia kolejowego Kulturpark "Rasenmühle" do Camsdorfer Brücke opracowano częściowo konkretne propozycje ulepszeń. Ponadto zgłoszono wiele innych sugestii i życzeń, takich jak system oznakowania i lepsze oświetlenie przejść podziemnych. Zapis wyników kontroli ruchu pieszego, wspólnej inspekcji terenu z dyskusją na temat możliwych ulepszeń, jak również obu warsztatów można znaleźć tutaj.